Alle informatie over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen(WSNP) is een Nederlandse wet, die u een extra kans geeft om een toekomst zonder schulden op te bouwen. Deze wet is bedoeld voor iedereen die buiten zijn schuld om in een problematische schuldsituatie terecht is gekomen. Dus iemand die in een situatie terecht is gekomen waarin hij zoveel schulden heeft dat hij deze niet meer af kan betalen. De WSNP duurt ongeveer 3 jaar en wordt door de rechter uitgesproken. De rechter wijst u een bewindvoerder en een rechter-commissaris toe. Alle schuldeisers zullen vanaf nu contact opnemen met de bewindvoerder en met hem afspraken maken over de aflossing van uw schulden.

Als u in de WSNP zit wordt er een bedrag vastgesteld door de bewindvoerder, het vrij te laten bedrag. Van dit bedrag moet u iedere maand rondkomen. U betaalt hier zelf uw vaste lasten en normale rekeningen van. Maar ook eten en kleren worden hiervan betaald. Soms beslist de rechter dat iemand anders uw financiën beter kan regelen. U gaat dan in budgetbeheer.   Een andere persoon zorgt ervoor dat uw vaste lasten betaald worden, dat de rekeningen betaald worden en dat er geen nieuwe achterstand ontstaan. Uzelf krijgt dan alleen een bedrag voor levensonderhoud, dus voor eten en kleren.
Alle inkomsten die u boven het vrij te laten bedrag verdient, worden op een boedelrekening gezet. De boedelrekening is bedoeld om de schuldeisers aan het einde van de WSNP mee af te betalen.

Naast het vrij te laten bedrag bent u verplicht zoveel mogelijk geld voor de schuldeisers te verzamelen. Dit kan betekenen dat u een nieuwe baan zoekt, verhuist naar een goedkopere woning of eventuele materiële zaken van waarde verkoopt (zoals een caravan, een plasmatelevisie, etc.).Als u de WSNP goed heeft doorlopen en u heeft zich gehouden aan alle afspraken en verplichtingen, beëindigt de rechter de WSNP. U kunt nu beginnen met een schone lei. Dit betekent dat alle schulden die nog openstonden, vanaf nu kwijtgescholden zijn. Dit geldt niet voor langlopende studieschulden, boetes uit misdrijven en schadevergoedingen.

(wekelijks krijgen wij vragen over de rol van het huis bij de WSNP. We schrijven er op deze site het een en ander over, maar zit jij met een bijzondere omstandigheid bij je huis, dan moet je specifieke informatie daarover krijgen. Het kan soms heel makkelijk zijn om je huis te verkopen bij bijvoorbeeld werkloosheid, scheiding of ziekte. Een specifieke site over huis verkopen als je in scheiding ligt vind je via de link. Als we nieuwe vinden, dan zetten we ze erbij).

Wat gebeurt er als de WSNP start?

De rechter wijst u een bewindvoerder toe. U moet zo snel mogelijk zelf een afspraak met hem maken. Ook moet u uw gegevens aan hem doorgeven.

Huisbezoek

Eerst komt de bewindvoerder op huisbezoek. Hij komt bij u thuis op bezoek om uit te leggen wat de WSNP inhoudt en aan welke regels en verplichtingen u zich moet houden. U moet alle informatie hebben verzameld die de bewindvoerder nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Voordat de bewindvoerder langskomt, krijgt u een lijstje thuis gestuurd waarop staat welke informatie u moet verzamelen. Samen met de bewindvoerder wordt er een voorlopig bedrag vastgesteld. Van dit bedrag zult u iedere maand rond moeten komen. Dit is het vrij te laten bedrag.

Boedelrekening

Na deze afspraak maakt de bewindvoerder een verslag voor de rechter. In dit verslag wordt uw situatie uitgelegd. Ook opent de bewindvoerder een aparte rekening voor u, de boedelrekening. Op deze rekening wordt al het geld gestort dat u de komende tijd apart zult leggen om de schuldeisers af te betalen.

De bewindvoerder

De bewindvoerder zorgt ervoor dat er afspraken worden gemaakt met al uw schuldeisers. Ze moeten wachten op hun geld, totdat de WSNP voorbij is. Daarna krijgen ze (een gedeelte van) hun geld terug. De schuldeisers worden door de rechter gedwongen hiermee akkoord te gaan.

Daarnaast wordt geregeld dat de bewindvoerder al uw post binnenkrijgt, zodat hij volledig inzicht krijgt in uw financiële situatie. Ook kan hij op die manier controleren of u zich houdt aan alle verplichtingen van de WSNP. Uiteraard is het ook de bedoeling dat u zelf eerlijk bent en open kaart speelt over uw situatie.

De bewindvoerder kan verzoeken indienen bij de rechter-commissaris, zoals een verzoek tot ontheffing van de sollicitatieplicht. Dit doet hij wanneer een regel of verplichting niet op u van toepassing is of als u een goede reden heeft om zich hier niet aan te hoeven houden. De rechter-commissaris bepaalt uiteindelijk of dit wordt goedgekeurd. Ook houdt hij toezicht op de bewindvoerder.

Het geld

De bewindvoerder bepaalt, samen met u, welk bedrag u iedere maand krijgt. Van dit bedrag moet u uw vaste lasten betalen, zoals uw woning, gas, water, licht, verzekering, maar ook uw boodschappen en kleren. Dit bedrag zal maar een klein gedeelte zijn van het bedrag dat u iedere maand binnenkrijgt. Het grootste gedeelte moet gebruikt worden om de schuldeisers af te betalen. Dit bedrag wordt op de boedelrekening gestort.

Een voorbeeld: U krijgt iedere maand €2.000 binnen van uw werk. Het vrij te laten bedrag, dus het bedrag waarvan u alles moet betalen, is €500. Dan blijft er iedere maand €1.500 over om op de boedelrekening te zetten.

Schuldeisers

Als de rechter heeft beslist dat u wordt toegelaten tot de WSNP, wordt dit vastgelegd in een vonnis. Hierin staat ook vermeld welke bewindvoerder u heeft gekregen. De inhoud van dit vonnis wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en op speciale plekken op Internet. Het bekendmaken van dit vonnis is vooral voor uw schuldeisers bedoeld. Op deze manier kunnen zij zien dat u vanaf dat moment in de WSNP zit. Ze weten dan dat ze zich moeten melden bij uw bewindvoerder en niet meer bij u. Alleen als ze zich bij uw bewindvoerder melden, maken ze kans om geld terug te krijgen aan het einde van de WSNP.

Als een schuldeiser beslag heeft laten leggen op uw spullen of uw inkomen, vervalt deze beslaglegging onmiddellijk.

Verslag voor de rechter

Vanaf nu maakt de bewindvoerder één of twee keer per jaar een verslag over uw situatie. Hierin staat bijvoorbeeld wat er veranderd is in uw situatie, hoeveel geld er al gespaard is en op welke manier u geld heeft bespaard. Dit verslag wordt opgestuurd naar de rechter.

Wat zijn uw verplichtingen tijdens de WSNP?

 • U mag geen nieuwe schulden opbouwen. Daarom is het goed om te kijken naar mogelijkheden om je huis te verkopen voor de WSNP, om te voorkomen dat er schulden voort gaan vloeiten uit executieverkoop die je later weer zou moeten gaan betalen. Hieronder vallen ook een achterstand op de betaling van uw vaste lasten (bv. woning, telefoon, gas) of rood staan op uw bankrekening.
 • Er geldt een arbeids- en sollicitatieplicht. Dit houdt in dat u zoekt naar een baan wanneer u werkloos bent of meerdere uren per week gaat werken (tot 36 uur). Wanneer u al een baan heeft, doet u er alles aan deze te houden. Als er dringende redenen zijn waarom u niet (meer) kunt werken, dient de bewindvoerder hier een verzoek over in bij de rechter-commissaris.
 • U heeft informatieplicht. U moet uw bewindvoerder alles vertellen over alle dingen die belangrijk zijn voor de WSNP, zoals een verhuizing, echtscheiding, een nieuwe baan, etc.
 • U moet maandelijks alle inkomsten boven het vrij te laten bedrag (het bedrag waarmee u uw vaste lasten en levensonderhoud betaalt) afgeven aan de bewindvoerder.
 • De oorzaken van het ontstaan van de schulden moeten worden opgeheven. Waardoor heeft u de schulden gekregen? Bestaat de reden voor uw schulden nog altijd?
 • U moet ervoor zorgen dat u zoveel mogelijk geld voor de schuldeisers bij elkaar verzameld. Dit kunt u doen door meer uren per week te gaan werken, door waardevolle spullen te verkopen, door te verhuizen naar een goedkopere woning, etc. Deze beslissingen neemt u samen met uw bewindvoerder.

Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan de WSNP tussentijds stopgezet worden.  Als u nog niet genoeg geld heeft gespaard om uw schuldeisers af te betalen, eindigt het traject zonder schone lei. Uw schulden bestaan dus nog steeds en de schuldeisers zullen deze weer bij u komen opeisen.

Wanneer is de WSNP afgelopen?

De WSNP kan op 4 manieren beëindigd worden.

Schone lei
Na drie jaar moet u opnieuw voor de rechter komen. Hij heeft al inzicht in uw situatie. Hij weet hoeveel er afgelost kan worden aan uw schuldeisers en op welke manier u hieraan heeft meegewerkt. De rechter zal u hier nog een paar vragen over stellen. Daarna bepaalt hij of u de WSNP op een goede manier heeft voldaan. Heeft u zich aan alle afspraken en verplichtingen gehouden? Dan wordt de WSNP opgeheven. Schulden die u nog niet heeft kunnen terugbetalen, worden nu kwijtgescholden. U hoeft die dus nooit meer te betalen. Dit heet de WSNP afsluiten met een schone lei.

Schulden volledig afbetaald
Als u op de een of andere manier zoveel geld spaart tijdens de WSNP dat u tussentijds al uw schulden kunt afbetalen, is er geen reden meer om in de WSNP te blijven. De rechter beëindigd de WSNP dan officieel.

Akkoord met de schuldeisers
De schuldeisers kunnen beslissen dat ze toch een akkoord willen sluiten met uw bewindvoerder en met u.  Dit akkoord houdt waarschijnlijk in dat u uw schuld in termijnen aan hen gaat afbetalen. Als de rechter hiermee akkoord gaat, wordt de WSNP opgeheven.

Tussentijdse beëindiging
Als u zich niet houdt aan de regels en verplichtingen, kan de rechter de WSNP stopzetten. Dit betekent wel dat uw schulden nog steeds bestaan en dat de schuldeisers weer bij u aan de deur komen.  Als er genoeg spaargeld is opgebouwd om de schuldeisers een gedeelte terug te kunnen betalen, kan er een faillissement worden uitgesproken. Als het faillissement is beëindigd en de schulden bestaan nog steeds, dan kunnen de schuldeisers deze weer opnieuw komen opeisen.

Leven na de WSNP

Afhankelijk van de manier waarop u de WSNP heeft afgesloten, kunt u zonder problemen een nieuw leven zonder schulden opbouwen. Toch kan het zijn dat u na afloop problemen ondervindt van uw deelname aan de WSNP. Als u in de WSNP of een andere schuldhulpverleningsregeling heeft gezeten, maakt het Bureau Krediet Registratie (BKR) een aantekening van u in hun systeem. U kunt hier problemen mee krijgen als u bijvoorbeeld een lening af wil sluiten. Er zijn instanties, zoals banken, die iemand natrekken voordat ze met die persoon in zee gaan. Als zij zien dat u eerder in de schuldsanering zat, is dit voor hen een teken voorzichtig met u te zijn. Maar als u de WSNP met een schone lei heeft afgesloten, verdwijnt deze registratie na 5 jaar.

Huis Verkopen Voor De Schuldsanering / WSNP

Als u een eigen gekochte woning heeft, vraagt u zich natuurlijk af wat hiermee gebeurt als u de WSNP ingaat. Moet u uw woning verkopen of mag u er toch blijven wonen? En wat gebeurt er als u de woning met verlies moet verkopen? Er zijn twee voorwaarden:

 • Is de waarde van uw woning hoger dan de waarde van uw hypotheek? Dus houdt u geld over wanneer u uw huis verkoopt? Dan bent u verplicht uw woning te verkopen.
 • Is de waarde van uw woning niet hoger dan de waarde van uw hypotheek? EN zijn uw woonlasten minder dan de huurkosten voor een huurwoning waarvoor u in aanmerking zou komen? U moet hier dus eigenlijk aan twee voorwaarden voldoen. Als u het huis verkoopt brengt dit niet meer op dan de hypotheek die u moet afbetalen. En daarnaast mogen uw maandelijkse kosten voor het huis, dus hypotheek, gas, water en licht, niet hoger zijn dan wanneer u in een huurwoning zou wonen. Als u aan deze twee voorwaarden voldoet, hoeft u uw huis niet te verkopen. U moet dit bedrag kunnen betalen van uw vrij te laten bedrag (het bedrag waarmee u uw vaste lasten en levensonderhoud moet betalen). De bewindvoerder kan een verzoek indienen bij de rechter-commissaris om te verklaren dat de verschuldigde rente over de hypotheek ook tijdens de WSNP verschuldigd blijft. De achterstand op uw hypotheek hoeft u dan niet te betalen zolang u in de WSNP zit. Wel moet u vanaf dat moment de hypotheek weer iedere maand betalen.

In de meeste gevallen moet u uw huis dus verkopen. Van de opbrengst wordt eerst de hypotheekverstrekker afbetaald. Als er nog een bedrag overblijft, wordt dit op de boedelrekening gestort (bedoeld om schuldeisers mee af te betalen).  Heeft de woning niet genoeg opgebracht om de hypotheek af te kunnen betalen? Dan kan de hypotheekverstrekker zich melden bij de WSNP en hoort hij bij de rest van de schuldeisers.

In een enkel geval wordt er gekozen voor schuldvernieuwing. Uw huidige hypotheek wordt dan vervangen door een nieuwe hypotheek. De nieuwe schuld (hypotheek) valt niet onder de WSNP. De maandelijkse kosten hiervoor moet u betalen uit het vrij te laten bedrag. Op deze manier kunt u wel uw huidige woning behouden.

Voor- En Nadelen WSNP

Voordelen WSNP

U kiest niet zomaar voor een verzoek tot WSNP. Waarschijnlijk zit u met de handen in het haar, u bent het overzicht kwijt, er komen deurwaarders aan uw deur, noem het maar op. Als u wordt toegelaten tot de WSNP zitten hier een paar grote voordelen aan vast:

 • U krijgt een bewindvoerder toegewezen die afspraken maakt met uw schuldeisers. Voorlopig heeft u geen kopzorgen meer over inbeslagneming van uw spullen, deurwaarders en rekeningen die maar binnen blijven komen.
 • U krijgt hulp van professionele mensen die u helpen uw financiële leven weer op orde te krijgen.
 • Er is altijd een reden waarom de schulden zover zijn opgelopen. Samen met deze mensen gaat u op zoek naar een manier om voortaan uit de schulden te kunnen blijven.
 • Als u het hele WSNP traject heeft afgerond, bestaat er een hele grote kans dat alle resterende schulden kwijt worden gescholden. U kunt dus met een schone lei, een frisse start, opnieuw beginnen met uw leven.

Nadelen WSNP

Natuurlijk zitten er niet alleen maar voordelen aan de WSNP. U begint hier niet aan, omdat het voor u zo leuk is. U zult een paar negatieve kanten van de WSNP ervaren. Maar deze zijn wel nodig om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 • U zult moeten toegeven dat u het op dit moment alleen niet red. U heeft hulp nodig van anderen. Dit betekent ook dat u helemaal eerlijk en open moet zijn over uw situatie. Dit betekent dat u het moet toestaan dat iemand anders uw post ontvangt en uw financiële zaken regelt.
 • U moet leven van een minimum bedrag. Van dit bedrag moet u uw vaste lasten betalen, maar ook uw levensonderhoud zoals eten en kleren. U zult dus flink moeten bezuinigen en een heleboel pleziertjes moeten laten.
 • U moet bereid zijn om kritisch te kijken naar uw baan, uw woning, uw spulletjes. Op welke manier kan het goedkoper? Wat kan ik verkopen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen? En hoe kan ik meer geld binnenkrijgen? U krijgt hier hulp bij van een professioneel persoon, maar u bent wel verplicht naar hem te luisteren.
 • Heeft u een eigen woning? De kans is groot dat u deze zult moeten verkopen. Meestal wordt er gezorgd naar een huurwoning, waardoor u iedere maand minder vaste lasten heeft.

Wanneer maakt u kans om in aanmerking te komen voor de WSNP?

 • U kunt uw schulden niet langer betalen;
 • U heeft er alles aan geprobeerd om uw schulden af te lossen of kleiner te maken door middel van een schuldhulpverleningstraject (minnelijk traject bij de Gemeentelijke Kredietbank of bij Sociale Zaken);
 • De schulden zijn buiten uw schuld om ontstaan (dus geen schulden uit fraude, een misdrijf of onverantwoord gedrag);
 • U zit niet in de WSNP en heeft hier de afgelopen 10 jaar ook niet in gezeten;
 • U kunt en wilt de verplichtingen die de WSNP met zich meebrengt opvolgen;
 • U wilt al uw gegevens en financiën overdragen aan de rechter en de bewindvoerder;
 • U wilt er alles aan doen om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor de aflossing van uw schulden.

Het minnelijk traject

Het eerste wat u moet doen als u uw schulden niet meer kunt betalen, is naar de Gemeentelijke Kredietbank of naar Sociale Zaken gaan. U kunt hier een schuldhulpverleningstraject starten. Dit noemen ze ook wel een minnelijk traject. Tijdens dit traject wordt er gekeken welke schuldeisers u heeft en hoeveel schuld u bij hen heeft opgebouwd. Ook wordt uw financiële situatie in kaart gebracht. Hoeveel inkomsten heeft u? Hoeveel vaste lasten heeft u iedere maand?

De schuldhulpverlener heeft dan twee mogelijkheden:

 • Hij probeert een akkoord te sluiten met de schuldeisers. Hij probeert afspraken met hen te maken om een aflossing in 36 maanden te regelen. De schuldeisers moeten dan langer wachten op hun geld, maar ze krijgen het uiteindelijk wel.
 • De Kredietbank geeft u een saneringskrediet, waarmee u uw schulden bij de schuldeisers af kunt lossen. Het bedrag dat u van de Kredietbank krijgt, hangt af van het bedrag dat u iedere maand, 36 maanden lang, bij hen af kunt lossen. Bijvoorbeeld: u kunt iedere maand €1.000 aflossen aan de Kredietbank. Als u dit 36 maanden lang doet, heeft u hen €36.000 (1.000 X 36) betaald. Het saneringskrediet dat u van de Kredietbank kunt krijgen om uw schuldeisers mee af te betalen, is dan €36.000. Als dit bedrag lager is dan het bedrag dat u bij de schuldeisers moet betalen, betekent dit dat de schuldeisers niet al hun geld terugkrijgen.

Na overleg met de schuldhulpverlener, kunnen de schuldeisers akkoord gaan met het aanbod of het aanbod weigeren. Als de schuldeisers akkoord gaan, is dit traject gelukt en hoeft u de WSNP niet meer aan te vragen. Weigeren één of meerdere schuldeisers het aanbod, dan is het traject mislukt. De volgende stap is het aanvragen van de WSNP.

Hoe kan ik de WSNP aanvragen?

Als het minnelijk traject mislukt is, kunt u beginnen aan de aanvraag voor de WSNP. De schuldhulpverlener stelt een schriftelijk verzoek en een verklaring op. Deze documenten moet u allebei ondertekenen. Dit verzoek levert u in bij de rechtbank waaronder uw woonplaats valt. Samen met dit schriftelijk verzoek moet u enkele documenten opsturen.  Deze zijn:

 • Een volledig ingevulde verklaring schuldsanering
 • Het aangeboden minnelijk traject
 • Een origineel uittreksel van het persoonsregister met vermelding van burgerlijke staat
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • Recent inkomsten- of uitkeringsbewijs
 • Indien relevant: verklaring hulpverlener dat onderliggende problematiek onder controle is
 • Indien relevant: een akte van uitsluiting van gemeenschap van goederen

De schuldhulpverlener zal u helpen met het bij elkaar zoeken en opsturen van deze documenten. Na enkele weken zal de rechter u oproepen uw verzoek mondeling toe te komen lichten. Daarna doet de rechter een uitspraak of u wel of niet geschikt bent voor de WSNP.