S.G.L.B.T.M. geeft u geld tips en advies

Het doel van deze site is om heldere en objectieve informatie te verstrekken over het onderwerp lenen. Allereerst geven we een overzicht van enkele basisbegrippen, zoals krediet, rente, aflossing en looptijd. Daarna kijken we naar de meest voorkomende leenvormen: lenen op onderpand, persoonlijke lening, doorlopend krediet, rood staan, koop op afbetaling, huurkoop en lease.­

Geld geleend, maar ik kan niet terug betalen!

Helaas komen mensen soms door het afsluiten van (teveel) leningen in de problemen. We kijken daarom eerst naar de stadia die worden doorlopen bij het ontstaan van schulden. Dan beschrijven we de mogelijkheden tot schuldbemiddeling en (als het werkelijk mis is gegaan) schuldsanering.

Vervolgens besteden we aandacht aan enkele geldschieters waar u voor leningen terecht kunt; het BKR oftewel Bureau Krediet Registratie in Tiel; de mogelijkheid om te lenen zonder BKR-toetsing; en de fiscale aspecten van lenen.

N.B.: de site bevat, zoals gezegd, objectieve informatie over lenen; wij bieden zelf geen leningen aan. Wilt u een lening afsluiten, dan kunt u terecht bij allerlei financiële intermediairs, die wij op deze site laten zien dmv banners. Het kan de moeite lonen om de voorwaarden van verschillende aanbieders goed te vergelijken!

Lenen op onderpand

Lenen op basis van een onderpand is veelal voordeliger dan het afsluiten van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Dat heeft een simpele reden. Wanneer sprake is van een onderpand, hebben geldschieters meer zekerheid dat ze hun geld uiteindelijk weer terug zullen zien, en in de financiële wereld geldt nu eenmaal dat de gevraagde beloning (rente) nauw samenhangt met het te nemen risico­

Vormen van onderpand

Er zijn verschillende soorten van lenen op onderpand. Verreweg de bekendste en meest voorkomende is wel de hypotheek; dit onderwerp valt echter buiten het bestek van deze site. Andere veel voorkomende vormen van onderpand zijn levensverzekeringen en effecten.

Belening van een polis

Het is vaak mogelijk om een levensverzekeringspolis te gebruiken als onderpand voor een lening (indien er geen lijfrenteclausule op de verzekering rust en de verzekering geen deel uitmaakt van een levenshypotheek). Hoeveel men in zo’n geval kan lenen, hangt af van de afkoopwaarde van de polis.

Belening van effecten

Wie aandelen of obligaties bezit, zal die vaak als onderpand kunnen gebruiken bij het afsluiten van een lening. (Een bijzonder geval hiervan is het effectenkrediet: daarbij worden de effecten die men reeds bezit, gebruikt als onderpand om de aanschaf van nieuwe effecten te financieren.)

Persoonlijke lening

De persoonlijke lening (ook wel PL genoemd) is een vorm van aflopend (meestal consumptief) krediet voor particulieren die aan het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw is opgekomen. Anders dan bij een doorlopend krediet kunnen bij een persoonlijke lening de reeds afgeloste bedragen niet opnieuw worden opgenomen.

Bij een persoonlijke lening leent de kredietnemer een bepaald bedrag, tegen een vooraf afgesproken rente die niet wijzigt gedurende de looptijd van de lening. Een groot voordeel voor de kredietnemer is dus, dat deze precies weet waar hij aan toe is. De terugbetaling van een persoonlijke lening geschiedt in gelijke (maandelijkse) termijnen. Deze bestaan voor een deel uit aflossing en voor een deel uit rente. De belangrijkste kredietgevers die persoonlijke leningen aanbieden zijn de financieringsmaatschappijen, gevolgd door de banken. Het verstrekken van persoonlijke leningen wordt in Nederland op dit moment geregeld door de Wet op het Consumentenkrediet.

Voordelen van een persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is in veel gevallen een relatief aantrekkelijke vorm van financieren. Allereerst ligt de rente vaak een stuk lager dan bij andere kredietvormen. Ook liggen de rente, de looptijd en het termijnbedrag vast, zodat de kredietnemer niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Bovendien kan die vaste looptijd worden afgestemd op de economische levensduur van het te financieren goed. Persoonlijke leningen bevatten meestal een “ingebouwde” dekking tegen het overlijdensrisico: indien de kredietnemer overlijdt, dan wordt diens schuld (soms: tot een bepaald maximumbedrag) kwijtgescholden. Voor oudere mensen kan het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om een doorlopend krediet te krijgen. Vooral als zij geen onderpand bezitten, is de persoonlijke lening voor hen vaak de aangewezen financieringsvorm.

Doorlopend krediet

Het doorlopend krediet is een financieringsvorm waarbij, anders dan bij een persoonlijke lening, de mogelijkheid bestaat om reeds afgeloste bedragen opnieuw op te nemen. De looptijd van een doorlopend krediet is in de praktijk variabel, doodat de kredietnemer flexibel geld kan opnemen en aflossen. Wel wordt bij het afsluiten van de lening een theoretische looptijd vastgesteld, maar deze heeft niet zoveel praktische betekenis, vanwege de aannamen die er aan ten grondslag liggen.

Andere kenmerken van het doorlopend krediet zijn:

  • De looptijd is variabel
  • De rente is eveneens variabel
  • Het termijnbedrag kan veranderen
  • Vervroegd aflossen (zonder kosten) is mogelijk

Kredietlimiet

De kredietverstrekker en de kredietnemer spreken onderling een kredietruimte of kredietlimiet af: het maximale bedrag dat de kredietnemer op enig moment kan lenen. Het is echter aan de kredietnemer om te bepalen hoeveel hij of zij daadwerkelijk wil lenen, zolang het totale bedrag maar binnen de afgesproken kredietruimte blijft. Een kredietnemer kan het volledige bedrag meteen bij aanvang opnemen, maar het is ook mogelijk om dat in een aantal stappen te doen. Daarnaast kunnen (zoals hiervoor al aangegeven) reeds afgeloste bedragen opnieuw worden opgenomen

Looptijd

De looptijd van een doorlopend krediet is in de praktijk variabel, doodat de kredietnemer flexibel geld kan opnemen en aflossen. Wel wordt bij het afsluiten van de lening een theoretische looptijd vastgesteld, maar deze heeft niet zoveel praktische betekenis, vanwege de aannamen die er aan ten grondslag liggen:

  • De kredietruimte wordt direct bij aanvang volledig benut
  • De rente verandert tijdens de looptijd niet
  • De kredietnemer doet geen extra aflossingen
  • De kredietnemer doet geen vervolgopnames
  • De termijnbedragen worden elke maand op tijd betaald

Het mag echter duidelijk zijn dat deze aannamen meestal “in strijd zijn” met het specifieke (flexibele) karakter van het doorlopend krediet! Als de rente verandert, verandert bij een “variabel doorlopend krediet” zowel het te betalen termijnbedrag als de looptijd van het krediet; bij een “vast doorlopend krediet” verandert in zo’n geval alleen de looptijd.

Termijnbedrag

De zojuist gemoemde aanduiding “variabel” en “vast” bij de twee soorten doorlopend krediet heeft in feite betrekking op het te betalen termijnbedrag. Bij een vast doorlopend krediet is dit gebaseerd op de afgesproken kredietlimiet. Eventuele vervolgopnames, extra aflossingen en rentewijzigingen hebben geen gevolgen voor de hoogte van het termijnbedrag. (Ze beïnvloeden wel de looptijd van de lening.)

Het termijnbedrag bij een variabel doorlopend krediet daarentegen hangt af van het daadwerkelijk opgenomen krediet. Extra opnames en aflossingen hebben hier wel gevolgen voor de hoogte van het termijnbedrag, net als rentewijzigingen. Termijnbedragen bestaan uit een rente- en een aflossingsdeel. Doordat op de lening wordt afgelost, daalt met het verstrijken van de tijd de nog openstaande schuld. Als gevolg daarvan daalt bij een variabel doorlopend krediet ook het termijnbedrag.

Vervroegde aflossingen

De kredietnemer heeft bij een doorlopend krediet altijd de mogelijkheid om vervroegd (extra) af te lossen; daaraan zijn (anders dan bij een persoonlijke lening of andere vormen van aflopend krediet) geen kosten verbonden.