kredietwaarschuwing-AFM

Aflossingsplan

Overzicht van de maandelijkse afbetaling voor een lening voor de gehele duur van die lening.

Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CCP)

Instrument in de strijd tegen overmatige schuldenlast. De CCP werd in het leven geroepen door de Nationale Bank. Deze instelling registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privédoeleinden worden afgesloten én eventuele wanbetalingen m.b.t. deze kredieten. Kredietverstrekkers moeten de CCP verplicht raadplegen voor ze een lening toekennen; ze hebben ook meldingsplicht eens een krediet is toegekend.

Handelingsonbekwaam

Minderjarigen en meerderjarigen die onder curatele (een maatregel door de rechter opgelegd) staan. Meestal gaat het om mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, zoals verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten, verslaafden of dementerende ouderen.

In gebreke blijven

Het niet naleven van de bepalingen in de kredietovereenkomst.

Jaarlijks Kostenpercentage (JKP)

De totale kost voor het verkrijgen van een lening, namelijk: de nominale rentevoet, de dossierkosten en andere verplichte kosten, zoals verplichte verzekeringskosten. Bijkomende (en facultatieve) verzekeringskosten (zoals de ziekte- en de werkloosheidsverzekering) worden hier niet meegerekend.

Kredietkosten

De som van de intrest en de bijhorende kosten (dossierkosten, verzekeringen,…)

Kredietgever

Ook wel kredietverlener, kredietverstrekker genoemd. Is de kredietinstelling die onder de vorm van een lening geld verstrekt aan een persoon die daarom vraagt. Er zijn de traditionele kredietverstrekkers zoals banken en financiële instellingen, maar verder behoort ook iedereen die hoofdzakelijk leningen geeft tot de kredietgevers.

Kredietlijn

Het maximumbedrag, de reserve, de limiet tot waar u kunt lenen met uw kredietkaart.

Nulstelling

Kredietovereenkomsten zonder einddatum of met een looptijd met meer dan vijf jaar die niet in een periodieke afbetaling voorzien moeten binnen een afgesproken termijn (max. 60 maanden) terug op nul gesteld worden. Daarna kan er opnieuw geleend worden zonder een nieuwe aanvraag in te dienen.

Phishing

Phishing is een neologisme gebaseerd op “fishing” (vissen en lokaas uitgooien) en “phreaking” (samentrekking van “phone” en “freak”, het kraken van een telefoonnetwerk). Het is de term voor het – doorgaans telefonisch of online – achterhalen van uw bankgegevens.

Privatieve kaart

Betaalmiddel uitgegeven door een supermarkt, winkelketen of postorderbedrijf (via een financieringsmaatschappij) waaraan een kredietopening gekoppeld is. Deze kredietkaarten worden enkel in de deelnemende winkels aanvaard.

Schuldbemiddelaar

Neutraal persoon (gerechtsdeurwaarder, advocaat, notaris of een gemachtigde publieke (OCMW) of private (VZW) instelling) die de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar probeert te verzoenen. Bijvoorbeeld bij betalingsmoeilijkheden.

Solvabiliteit

Het in staat zijn een verschuldigd bedrag terug te betalen.

Vervaldag

De dag waarop betaald moet worden.

kredietwaarschuwing-AFM

Follow Us

fb tweet youtube linkidin

Archief

Top